Webratik Hızıyla Sitenizi Açın!

+90 (537) 893 27 27

ya da

Sizi Arayalım

Avukatlar ve Hukuk Bürolarının Web Sitesi Nasıl Olmalı?

29 Ağustos 2020
Avukatlar ve Hukuk Bürolarının Web Sitesi Nasıl Olmalı?

Türkiye Barolar Birliği'nin belirlediği kurallar çerçevesinden avukatlar ve hukuk büroları hizmetlerini ve ekiplerini tanıtmak için web sitesi yaptırabilirler. Bu kapsamda Türkiye Barolar Birliği'nin, web sitesi yaptırmak isteyen avukatlar ve hukuk büroları için belirlediği şartlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Avukatların kullandığı av.tr Alan Adı Tahsi Kuralları

AMAÇ

[av.tr] Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatların mesleki kullanımları için açılmış bir “alt alan”dır.

Bu alt alan, ".tr". üst düzey alanı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının artırılarak, İnternet'in mesleki kullanımının yaygınlaştırılmasına, avukatların toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişmelerini artırılabilmelerine olanak sağlanması için açılmıştır.

Bu alan adı sadece avukatlık meslek grubuna özgü olması nedeniyle av.tr'nin tahsis ve işleyiş kuralları belirlenmesi öncelikli olarak Türkiye Barolar Birliği'ne verilmiştir ve tek yetkili karar merci olarak yetkilendirilmiştir.

İÇERİK

İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak TBB'nin uygulayacağı sınırlamalar geçerli olacaktır, içerikle ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği avukata aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin, TBB'nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

KURALLAR

[av.tr] alt alan adının tahsisinde, başvuru sahibi ya da sahiplerinin TBB'ye kayıtlı avukat ya da avukat ortaklığı olması esastır.

 [av.tr] alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili başvuru ve karar mercii Türkiye Barolar Birliği‘dir.

Bir avukatın şahsen alan adı başvurusu yapması halinde, [avukatın “soyadı” ya da “adısoyadı”].av.tr olarak tahsis edilecektir.  [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bir avukatlık bürosu adına birkaç avukatın başvuru yapması halinde, [birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bir avukatlık bürosu adına birkaç avukatın başvuru yapması halinde, [birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

lan adında Türkçe karakterler, kısaltmalar (ad ve soyaddan biri tam olarak kullanılmak şartıyla diğerinin baş harfi şeklinde), tire (-) işareti ve rakamlar kullanılabilir.

Avukatlık bürosu/avukatlık ortaklığı adına alan adı tahsisi için başvurulması halinde başvuran kişinin dışında avukatlık bürosunda/ortaklığında çalışan diğer kişilerin, TBB İnternet sitesinde yer alan “av.tr Alan Adı Başvuru Formu”na TC kimlik numaralarının eklenmesi gerekmektedir.

Avukatlık bürosu adına yapılan başvurularda, başvuruda bulunan tüm avukatların büro adreslerinin aynı olması gerekmektedir.  Adres kayıtlarında  UHAP (Ulusal Hukuk Ağı Projesi) sunucularında bulunan veritabanı esas alınır.

Alan adına başvuruda bulunan tüm avukatların açık büro adreslerinin UHAP sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. Büro adresi UHAP sisteminde kayıtlı olmayan avukatların alan adı başvuruları reddedilir.

Her avukat mensubu olduğu avukatlık bürosu veya avukatlık ortaklığının alan adı tahsisi alması yanında kendi adına da ayrıca alan adı başvurusu yapabilir. Ancak aynı şahıs adına, aynı avukatlık bürosu adına ya da aynı avukatlık ortaklığı adına farklı alan adları tahsis edilemez. Mensubu olduğu avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı adına alınan alan adı içerisinde adı ve/veya soyadı geçen bir avukat, bu bürodan ayrılıp başka bir avukatlık bürosuna ya da avukatlık ortaklığına geçerse alınan önceki alan adını iptal etmeden yeni avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı adına başka bir alan adı alamaz.

Avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığına mensup avukatların bir ya da birkaçının ayrılması halinde ayrılan avukatların adı veya soyadı alan adında geçiyorsa, alan adı iptal edilir.

Alan adı tahsisi için, avukatın www.nic.tr adresine online olarak başvurması ve TBB internet sitesindeki online başvuru formunda yer alan taahhütnameyi onaylaması gerekir. Bu taahhütnamenin bir sureti TBB’de kalır, bir sureti de başvuran kişinin e-posta adresine gönderilir. TBB'nin onayı üzerine “.tr” Alan Adı Yönetimi alan adını tahsis eder.

Başvuru sahibi Avukat, avukatlık sıfatını geçici veya sürekli olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, avukatlık bürosunun kapanması, avukatlık ortaklığının feshi gibi durumlarında alan adına erişim TBB tarafından  resen geçici olarak durdurulur ya da alan adı iptal edilir. Alan adı alan avukat TBB’nin veya yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı, alan adı başvurusu ile kapatma kararının uygulanmasına şartsız muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Alan adının tahsisi, durdurulması veya geri alınmasında uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık başvuran avukatla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre TBB av.tr Alt Alan Adı Tahsis ve Tahkim Kurulu veya yetkilendireceği kurul tarafından tahkim usulleri dairesince çözülür.

[av.tr] alan adı başvurusunda bulunan avukat, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve TBB tarafından tutulan yazılı ve elektronik kayıtların kesin delil niteliğinde olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun 10.10.1998 tarihli kararı;

T: 10.10.1998
E: 1998/98
K: 1998/130

Internette açtırılacak web sayfası Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarının öngördüğü kriterlere uygun olmalıdır. Ayrıca is teminine ve ün sağlama amacına yönelik bulunmamalıdır. Aksi halde; kamu hizmeti olarak yürütülen mesleğin onuru zedelenecek, avukatın bağımsızlığı kalmayarak, meslek ticarileşecektir (Av.Y.m.55, MK m.7)
Şikayetli avukat hakkında internette açtırdığı web sayfasında, avukat kimliğini ve adresini de belirterek 'Dünyanın her yerinde profesyonel hizmet' seklindeki ibare kullanmak suretiyle Avukatlık Yasasının 55 ve Meslek Kurallarının 7. maddesinde düzenlenen reklam yasağı ilkesine aykırı davrandığı gerekçesi ile disiplin kovuşturması açıldığı ve Baro Disiplin Kurulunca, eylemin disiplin suçu oluşturduğu kanaati ile Kınama cezası verildiği anlaşılmıştır.
Teknolojinin, (bu bağlamda internet'in) sunduğu yeni oluşumların, mevcut Avukatlık Yasasındaki 55. madde ve Meslek Kurallarının 7. maddesinde düzenlenen reklam yasağı ile ilgili kriterleri hayli zorladığı gerçektir.

Buna karsın, reklam yasağı ile ilgili hükümlerin, bir kamu görevi olan avukatlık mesleğini, iş temini konusunda meslektaşlar arasında haksız rekabet yaratmak, mesleğin ticarileştirilmesi ve avukatın müvekkilleri karsısında bağımsızlığını kaybetme tehlikelerine karsı korumak için getirildiği de açıktır.
Internette açılan web sayfasının, yalnızca çeşitli konular hakkında bilgi içeren dosya olduğu ileri sürülse de, burada avukat tarafından belirtilen bilgilerin, Yasa ve Meslek Kurallarında belirtilen kriterlere aykırı olmaması esastır. Aksi hal, Yasa ve Meslek Kurallarının reklam Yasağı ilkesi ile ilgili yukarıda belirtilen amacına ters düşer.

Şikayetli avukat tarafından açtırıldığı sabit olan web sayfasındaki ibarennin reklam amacı güttüğü ve Avukatlık Yasasının 55 ile Meslek Kurallarının 7. maddesine aykırı olduğu açıktır.

İstanbul?da yer alan bir hukuk bürosu, büronun teşkilat şemasını vermekte, bölümlerde çalışan sayıları otuz civarında olan avukatların isimlerini, stajyerlerini, büro görevlilerini, vergi, güvenlik ve santral departmanını tanıtmaktadır. Büronun modern uluslararası hukuk sistemlerini takip ettiği, büronun batılı bir hukuk bürosu haline getirildiği belirtilmektedir. (Burada akla ülkemizdeki hukuk bürolarının doğulu veya batılı olarak ayrılıp ayrılmadıkları gelmektedir) İşin en ilginç tarafı Büronun başta Azebaycan Cumhuriyet olmak üzere Orta Asya ülkeleri hukuk sistemleri üzerinde ihtisas yaptığı belirtilmektedir. Yapılıp yapılmadığı dahi belli olmayan böyle bir uzmanlığın kaynağı ve ölçüsü açıklanmamıştır. Bu büro avukatlık yasasına tamamen aykırı olmasına rağmen irtibat büroları olduğunu bildirmekte, Ankara ve New York İrtibat bürolarının adreslerini, çalışanlarını tanıtmaktadır.

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; avukatları, avukatlık ortaklıklarını, avukatlık bürolarını, avukat stajyerlerini ve dava vekillerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 55 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Büro

MADDE 4 – (Değişik:RG-7/9/2010-27695)

Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak yerin, bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olması gerekir.

Avukat büroları; avukatlık hizmetinin bağımsızlığına aykırı olacak şekilde, meslek hizmetleri dışındaki iş ve amaçlara tahsis edilemez.

Tabela

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar kullanacakları tabelada; avukatlık unvanı ile ad ve soyadı, varsa akademik unvanı, büronun bulunduğu kat ve büro/daire numarası telefon numarası, internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.

Aynı büroda birlikte çalışma halinde, avukatlardan birinin veya bir kaçının adı ve soyadı veya sadece soyadı yanında "avukatlık bürosu" ibaresinin ve avukatlık ortaklığı halinde de; ortaklık sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı ve unvanı yanında "avukatlık ortaklığı" ibaresinin de yer alması zorunludur.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-7/9/2010-27695) Tabela, fiziki imkansızlık hallerinde bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine asılabilir. Fiziki imkansızlık halleri dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir.

Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz. Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenemez. Tabelada en çok iki renk kullanılabilir.

Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez. Ancak birden fazla avukata ya da avukatlık ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut (100 cm X 150 cm) ye kadar arttırılabilir.

Basılı Evrak

Madde 6 — Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; sadece avukatlık unvanı, varsa akademik unvan, adı ve soyadı, adres, telefon-faks numaraları, internet ve e-posta adresleri ile bağlı bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları, vergi dairesi ile vergi sicil numarası (Ek ibare:RG-7/9/2010-27695) ve Türkiye Barolar Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi yer alabilir.

Birlikte çalışma halinde; "avukatlık bürosu" ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde "avukatlık ortaklığı" ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer alması da zorunludur.

Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında; büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik unvan dışında; emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka- patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, Bakan, Milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvanlarını kullanamazlar. Halen görevli olanlar bu unvanlarını; ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile sınırlı olmak kaydıyla kullanabilirler.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya avukatlık ortaklığının ad ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.

Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz.

(Ek son fıkra:RG-7/9/2010-27695) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar mühür biçiminde damgalar kullanamazlar.

Telefon Rehberi

Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, telefon rehberinin "meslekler" kısmına alfabetik sırada dizilmiş olmak ve diğer avukatlardan, avukat bürolarından ve avukatlık ortaklıklarından ayırt edici her hangi bir ifade, sembol, işaret ve saire kullanmamak koşulu ile; adı, soyadı, büro adresi, telefon ve faks numaraları, internet adresi ve e-posta adresini yayınlatabilirler.

Medya İlişkileri

Madde 8 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar;

a) Adres değişikliğini, büro açılışını ve altı ayı aşan ara vermeden sonra yeniden mesleğe dönüşünü; avukatlık ortaklığına girişini ve çıkışını, reklam niteliğini taşımayacak şekilde, gazete ve sair yazılı basın yolu ile bir kez duyurabilirler. Avukatlık ortaklığının tescil ya da sona ermesi ya da ortaklardan birinin ayrılması ilan yolu ile duyurulabilir,

b) Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında "reklam niteliğinde" yayınlarda bulunamaz, halen ya da eskiden takip ettiği, devam eden veya sonuçlanmış bir dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi hareket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve internet’e görüntü, bilgi, demeç veremez, açıklama yapamazlar,

c) Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internet’te röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar,

d) Avukat unvanı kullanarak yazılı, işitsel, görsel iletişim araçlarında ve internet’te yönetmen, düzenleyici, danışman ve sair sıfatlar ile dizi, sürekli yayın, süreli ya da süresiz programlar hazırlayamaz, sunamaz, yönetemez, hazırlanmasına, sunulmasına ve yönetilmesine katılamazlar,

e) Gerek mahkemede temsil görevini yerine getirirken, gerek yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları ve internet ile ilişkisinde kendisini veya üzerinde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar.

f) (Ek:RG-7/9/2010-27695) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar iş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla, baro veya Türkiye Barolar Birliği organ ve başkanlık seçimleri ile genel veya yerel seçimlerdeki adaylıklarına ilişkin bilgileri seçim tarihinden azami 2 ay önce başlayıp seçimi izleyen 10 gün içinde sona erdirmek kaydı ile yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları veya internet yoluyla duyurabilirler. Bu duyurular amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olur.

Internet

Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-7/9/2010-27695) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayımlamak amacıyla internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde tercih ettiği e-posta adreslerini kullanabilir. İnternet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internetin kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “sanal ofis” benzeri uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar açacakları internet sitelerinde;

a) Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi, (Ek ibare:RG-7/9/2010-27695) baro ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar hakkında bilgilendirme gibi bilgilerin bulunmasını sağlar,

b) İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime (keyword) olarak; "adı ve soyadı", "avukatlık ortaklığı unvanı","avukatlık bürosu unvanı", "bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları baro" "avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak" dışında bir sözcük ya da tanıtım tümcesi kullanamaz,

c) İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam veremez ve alamaz.

İşbirliği

Madde 10 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, ülke içinde ve dışında işbirliği yaptıkları ve başka kentlerdeki avukatları, ortak avukat bürolarını ve avukatlık ortaklıklarını; "İrtibat Bürosu" ve benzeri tanımlarla, işbirliğini genelleştirecek ve süreklilik kazandıracak biçimde açıklayamazlar, duyuramazlar.

Yükümlülükler

Madde 11 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her hangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık

MADDE 12 – (Değişik:RG-7/9/2010-27695)

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından ilgiliye bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işleyenler hakkında uyarı yazısı gönderilmez, derhal ve resen disiplin soruşturması açılır.

Türkiye Barolar Birliğine yapılan şikayet başvuruları içerik incelemesine tabi tutulmaksızın avukatın kayıtlı olduğu baroya gönderilir

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 13 — 14/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — (Mülga:RG-7/9/2010-27695)

Kesinleşmemiş disiplin soruşturmaları

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-7/9/2010-27695)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmemiş disiplin soruşturmaları hakkında da 12 nci madde hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

 avukatwebsitesi

Yukarıda belirlenen kurallar çerçevesinde avukatlar ve hukuk büroları web sitelerini yaptırabilirler.

Günün teknolojik gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış, mobil uyumlu olması gereken Avukatlık ve Hukuk Bürosu Web sitesinde içerik anlamında kullanılabilecek sayfaları şu şekilde açıklayabiliriz ;

 

1.Hakkımızda Sayfası

Bu sayfada avukatlar kendileri hakkında özgeçmiş, eğitim başarıları, uzmanlık alanları gibi açıklamaları kullanabilirler.

2.Ekibimiz

Ekibimiz sayfasında hukuk bürosunda hizmet veren tüm ekibin ve avukatların özgeçmişi, başarıları, mezun oldukları okullar, akademik faaliyetleri paylaşılabilir.

3. Çalışma ve Uzmanlık Alanları

Avukatlar ve hukuk büroları genelde her hukuki konuda hizmet vermeyebilirler. Web sitelerinde hizmet verdikleri, 

4. Makaleler

Avukatlar web sitelerinde uzmanlık alanları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirici makaleler paylaşabilirler.

5. Hukuki Konularda Haberler

Hukuki konularda gündemde yer alan haberler, yeni çıkan veya değişen yasalar, içtihatlar web sitesinde haber olarak paylaşılabilir.

6. Hukuk Sözlüğü Sayfası

Kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak amacıyla, avukatlık mesleğinde kullanılan terimlerin ne anlama geldiğini açıklayan bir "Hukuk Sözlüğü" bölümü web sitesine eklenebilir. Bu tarz içerikler web sitesine SEO anlamında da fayda sağlar ve web sitesinin Google gibi arama motorlarında daha kolay bulunmasına ve daha fazla ziyaretçi gelmesine fayda sağlar.

7. Kariyer - İş Başvuru Formu Sayfası

Avukatlar ve hukuk büroları, ekiplerine katmak istedikleri yeni ekip arkadaşları veya stajyerler için, iş arayanların CV'lerini bırakabilecekleri bir sayfayı, bir iş başvuru formunu web sitelerine ekleyebilirler.

8. Danışma Formu

Hukuki konularda destek arayan vatandaşların sorunlarını ve sorularını yazabilecekleri, ön bilgil alabilecekleri bir "Danışma Formu" web sitesine eklenebilir. Bu form hukuki sorunu ve sorusu olan vatandaş ile avukat veya hukuk bürosu ile online etkileşim sağlamanın en etkin yoludur.

9. İletişim Sayfası

Avukatlık ofisi veya hukuk bürosunun adresi, telefon numaları, e-posta adresi ve Google Map üzerinden harita konumu web sitesinin iletişim sayfasına eklenmelidir. Bu bilgiler mobil cihazlarla da uyumlu olmalı, telefon numarası ve Yol tarifi, cep telefonlarından tıklanabilir yapıda olmalıdır.

Sizler de avukat veya hukuk bürosu sahibi iseniz yukarıda bahsettiğimiz tüm özelliklere sahip bir web sitesini, hazır temalarımızdan birini seçerek Webratik İçerik Yönetim Sistemi ile hızlı ve ekonomik bir şekilde hemen oluşurabilirsiniz.

Web sitenizi hemen oluşturmak için tıklayınız